ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIA A MODLITBY NAD ĽUDOM

Slávnostné požehnania
 

Uvedené formuly slávnostných požehnaní môže kňaz použiť podľa vlastného uváženia na konci svätej omše alebo liturgie slova, na konci liturgie hodín alebo po vysluhovaní sviatostí.
Diakon alebo, ak ho niet, sám kňaz, prednesie výzvu:
 
Skloňte sa na požehnanie

alebo:
Prijmite slávnostné požehnanie.

Potom kňaz vystrie ruky nad ľud a prednesie formulu požehnania.

Všetci odpovedia
Amen.

I. V RÔZNYCH LITURGICKÝCH OBDOBIACH

1. V ADVENTE
 
Všemohúci a milosrdný Boh, z milosti ktorého veríte v prvý príchod jeho jednorodeného Syna a očakávate jeho budúci príchod v sláve, nech vás posvätí žiarou Kristovho príchodu a posilní svojím požehnaním.
R Amen.

Nech vás na pozemskej púti posilňuje v hlbokej viere,
v radost
nej nádeji a v činorodej láske.
R Amen.

Vykupiteľ, ktorý vás potešil svojím prvým príchodom, nech
vás odmení večným životom, keď na konci vekov príde v sláve.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 

2. NA VIANOCE

Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho Syna zahnal temnoty sveta
a jeho slávnym narodením ožiaril túto presvätú noc (tento presvätý deň),
nech zaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti.
R Amen.

Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anjelov radostnú zvesť o Spasiteľovom narodení,
nech naplní aj vás radosťou a urobí vás ohlasovateľmi Kristovej blahozvesti.
R Amen.

Boh, ktorý vtelením svojho Syna spojil nebo so zemou, nech vás naplní svojím pokojom a láskou
a nech vás vovedie do spoločenstva oslávenej Cirkvi v nebi.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

3. NA ZAČIATKU ROKA

Boh, prameň a pôvodca všetkého požehnania, nech vás posilní milosťou, naplní hojným požehnaním a nech vás po celý rok ochraňuje od všetkých nebezpečenstiev.
R Amen.

Nech vás zachová v neporušenej viere, utvrdí v neochvejnej nádeji
a nech vám dá silu vytrvať v láske až do konca.
R Amen.

Nech svojím pokojom naplní všetky vaše dni a skutky, nech vyslyší všetky vaše modlitby
a šťastlivo vás privedie do večného života.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

4. NA ZJAVENIE PÁNA

Boh, ktorý vás povolal z temnôt do svojho predivného svetla,
nech vás naplní svojím požehnaním a nech vám dá silnú vieru, nádej a lásku.
R Amen.

Keďže s dôverou nasledujete Krista, ktorý sa dnes zjavil svetu ako svetlo v temnotách,
nech aj vás urobí svetlom pre vašich bratov a sestry.
R Amen.

Po skončení pozemskej púte nech prídete ku Kristovi, svetlu zo svetla, ktorého mudrci hľadali,
keď išli za hviezdou, a ktorého našli s veľkou radosťou.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
         
5. O UMUČENÍ PÁNA – v Pôstnom období

Milosrdný Boh Otec, ktorý obetoval svojho Syna a v ňom vám dal príklad nesmiernej lásky,
nech vám dá milosť, aby ste v službe Bohu i ľuďom pocítili nevýslovný dar jeho požehnania.
R Amen.

Nech vás Kristus odmení večným životom, veď veríte, že skrze jeho smrť ste boli oslobodení od večnej smrti.
R Amen.

Keďže nasledujete Krista v jeho uponížení, nech vám dá účasť na jeho slávnom zmŕtvychvstaní.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

6. VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ
Boh, ktorý vás zmŕtvychvstaním svojho Syna vykúpil a prijal za svojich, nech vás požehná a naplní duchovnou radosťou.
R Amen.

Vykupiteľ Ježiš Kristus, ktorý vám zaslúžil dar trvalej slobody,
nech vám dá podiel na dedičstve večnej blaženosti.
R Amen.

Keďže ste boli v krste vierou vzkriesení s Kristom, nech si dobrým životom zaslúžite večnú odmenu v nebi.
 R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

7. NA NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Nech vás požehná všemohúci Boh, ktorého jednorodený Syn vystúpil dnes na nebesia
a otvoril aj vám cestu, aby ste mohli prísť tam, kde on žije v sláve.
R Amen.
 
Kristus, ktorý sa po slávnom zmŕtvychvstaní zjavoval svojim učeníkom,
nech sa aj vám zjaví ako milosrdný sudca, keď príde súdiť živých i mŕtvych.
R Amen.

Keďže veríte, že Kristus zasadol s Otcom v jeho sláve,
nech s radosťou prežívate naplnenie jeho sľubu, že zostane s vami až do konca vekov.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 
8. O DUCHU SVÄTOM

Boh, Otec svetla, ktorý osvietil mysle učeníkov vyliatím Ducha Svätého, Tešiteľa,
nech vám dá radosť z jeho požehnania a bohato vás naplní trvalými darmi Ducha Svätého.
R Amen.

Nech oheň, ktorý sa zázračne zjavil nad učeníkmi, zbaví vaše srdcia každého zla a naplní ich svojím svetlom.
R Amen.

Duch Svätý, ktorý zjednotil rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery,
nech aj vás utvrdí vo viere a privedie do večnej blaže- nosti.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

9. V CEZROČNOM OBDOBÍ I
Nech vás žehná Pán a nech vás ochraňuje.
R Amen.

Nech rozžiari svoju tvár nad vami a nech vám je milostivý.
R Amen.

Nech k vám obráti svoju tvár a nech vám daruje pokoj.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 
10. V CEZROČNOM OBDOBÍ II

Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, nech zachová vaše srdcia a vaše mysle
v múdrosti a láske Boha i jeho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 
11. V CEZROČNOM OBDOBÍ III
Nech vás vo svojej láskavosti požehná všemohúci Boh a nech vám dá pravú múdrosť, ktorá vedie k spáse.
R Amen.

Nech vás neprestajne živí náukou viery a nech vám dá silu vytrvať vo svätých skutkoch.
R Amen.

Nech usmerňuje k sebe vaše kroky a nech vám ukáže cestu pokoja a lásky.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

12. V CEZROČNOM OBDOBÍ IV

Boh všetkej útechy nech zachová vaše dni vo svojom pokoji a obdaruje vás svojím požehnaním.
R Amen.

Nech vás chráni pred každým nebezpečenstvom a nech upevňuje vaše srdcia vo svojej láske.
R Amen.

Nech vo vás rozmnoží dary nádeje, viery a lásky, aby ste horlivo konali dobré skutky, a tak si zaslúžili večný život.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 
13. V CEZROČNOM OBDOBÍ V

Nech všemohúci Boh odvráti od vás každé zlo a láskavo vás zahrnie svojím požehnaním.
R Amen.

Nech vzbudí vo vašich srdciach túžbu po Božom slove, aby vás naplnila trvalá radosť.
R Amen.

Nech vždy chápete, čo je dobré a správne, a nech kráčate po ceste Božích prikázaní,
aby ste dosiahli spoločenstvo so svätými v nebi.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

14. V CEZROČNOM OBDOBÍ VI

Nech vás Boh požehná všetkým nebeským požehnaním,
nech vás zachová vo svätosti a čistote pred svojím pohľadom,
štedro na vás vyleje bohatstvo svojej slávy, učí vás slovami pravdy,
usmerňuje vás evanjeliom spásy a vždy vás obohacuje bratskou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.


II. PRI OSLAVE SVÄTÝCH

15. NA SVIATKY PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Boh, ktorý sa narodil z preblahoslavenej Panny Márie, a tak chcel vo svojej veľkej láske vykúpiť ľudstvo, nech vás obdarí svojím požehnaním.
R Amen.

Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života, Ježiša Krista.
R Amen.

Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť sviatok ... Panny Márie, nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 
16. NA SLÁVNOSŤ SVÄTÝCH PETRA A PAVLA

Nech vás požehná všemohúci Boh, ktorý vás upevnil v Petrovom spásnom vyznaní a postavil vás tak na pevnej skale viery Cirkvi.
R Amen.

Boh, ktorý vás poučil neúnavným kázaním svätého Pavla, nech vás naučí nasledovať jeho príklad, aby ste vedeli získavať bra tov a sestry pre Krista.
R Amen.

Svätí apoštoli Peter a Pavol dosiahli veniec slávy mučeníckou smrťou, jeden na kríži, druhý pod ostrím meča; nech aj vám pomáhajú dosiahnuť večnú radosť: svätý Peter mocou kľúčov a svätý Pavol silou Božieho slova.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

7. NA SVIATKY APOŠTOLOV

Boh, ktorý vás postavil na bezpečné základy apoštolskej viery, nech vás láskavo požehná prostredníctvom slávnych zásluh svätých apoštolov M. a M. (svätého apoštola M.).
R Amen.

Boh, ktorý vás obdaroval učením a príkladom apoštolov, nech vás pod ich ochranou urobí svedkami pravdy.
R Amen.

Nech príklad svätých apoštolov M. a M. (svätého apoštola M.) posilňuje vašu vieru a ich (jeho) orodovanie nech vám pomáha na ceste k večnému životu.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

18. NA VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Boh, sláva a radosť svätých, ktorý vám dal posilu v ich osobitnom príhovore, nech vás požehná trvalým požehnaním.
R Amen.

Nech vás Boh na ich orodovanie oslobodí od zlého a povzbudí príkladom ich svätého života, aby ste vždy ochotne slúžili Bohu i blížnemu.
R Amen.
Nech spolu so všetkými svätými získate radosť večnej vlasti, kde sa svätá Cirkev raduje, že jej deti sú prijaté vo večnom pokoji do spoločenstva vyvolených.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.
 

III. PRI INÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

19. PRI POSVIACKE CHRÁMU

Boh, Pán neba i zeme, ktorý vás dnes zhromaždil k (výročnej) slávnosti posviacky tohto chrámu, nech vás zahrnie nebeským požehnaním.
R Amen.

Boh, ktorý chcel zhromaždiť vo svojom Synovi všetky svoje roztratené deti, nech vás urobí svojím chrámom a príbytkom Ducha Svätého.
R Amen.

Nech Duch Svätý očistí vaše srdcia, aby vo vás prebýval Boh a mohli ste spolu so všetkými svätými získať dedičstvo večnej blaženosti.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

20. PRI OMŠI ZA ZOSNULÝCH

Nech vás žehná Boh všetkej útechy, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a zmŕtvychvstaním svojho milovaného Syna dal veriacim nádej na vzkriesenie.
R Amen.

Nech nám žijúcim tu na zemi odpustí hriechy a všetkých zosnulých nech prijme do vlasti svetla a pokoja.
R Amen.

Nech nás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťazne vstal z mŕtvych.
R Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
R Amen.

 
Modlitby nad ľudom

Uvedené modlitby môže kňaz použiť podľa vlastného uváženia na konci svätej omše alebo liturgie slova, na konci liturgie hodín alebo slávenia sviatostí.
Diakon alebo, ak ho niet, sám kňaz, prednesie výzvu:
Skloňte sa na požehnanie

alebo:
Prijmite slávnostné požehnanie.

Potom kňaz vystrie ruky nad ľud a prednesie modlitbu.

Všetci odpovedia

Amen.
 
Po modlitbe kňaz vždy dodá:
A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna + i Ducha Svätého,
nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.


Ľud odpovie:
Amen.


1. Pane, zľutuj sa nad svojím ľudom a nenechaj ho bez útechy na pozemskej púti, veď ho povolávaš k večnej radosti v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
2. Pane, daj, prosíme, aby kresťanský ľud poznal pravdy, ktoré vyznáva, a miloval nebeskú liturgiu, na ktorej sa zúčastňuje.
Skrze Krista, nášho Pána.

3. Pane, daj, nech tvoj ľud prijme dar svätého požehnania, pomocou ktorého odmietne všetko škodlivé a získa to, po čom túži.
Skrze Krista, nášho Pána.

4. Pane, prosíme, obráť k sebe srdcia svojho ľudu, veď ty ochraňuješ aj tých, čo sa stratili, ale keď ti slúžia s nerozdeleným srdcom, posilňuješ ich väčšou láskou.
Skrze Krista, nášho Pána.

5. Pane, prosíme, láskavo osvieť rodinu svojich veriacich, aby sa pridržiavali toho, čo sa ti páči, a tak mohli konať dobré skutky.
Skrze Krista, nášho Pána.

6. Pane, láskavo udeľ svojim veriacim odpustenie a pokoj, aby boli očistení od všetkých previnení a mohli ti slúžiť s pokojným srdcom.
Skrze Krista, nášho Pána.

7. Pane, prosíme ťa, nech tvoja nebeská priazeň rozmnožuje počet tvojho ľudu a nech mu pomáha vždy zachovávať tvoje príkazy.
Skrze Krista, nášho Pána.

8. Bože, stoj pri svojom ľude, aby, oslobodený od všetkého zla, mohol ti slúžiť s celým srdcom a vždy pevne stál pod tvojou ochranou.
Skrze Krista, nášho Pána.

9. Bože, nech sa rodina tvojich veriacich vždy raduje z tajomstiev svojho vykúpenia, ktoré sme slávili, a nech stále nadobúda dary, ktoré z nich prúdia.
Skrze Krista, nášho Pána.

10. Pane, Bože, obdaruj svojich služobníkov bohatstvom svojho milosrdenstva a pokojom, aby boli posilnení tvojím požehnaním a neustále ťa s radosťou zvelebovali a vzdávali ti vďaky.
Skrze Krista, nášho Pána.

11. Pane, prosíme ťa, neustále ochraňuj rodinu svojich veriacich, aby pod tvojou ochranou boli oslobodení od všetkého zla a dobrými skutkami dokazovali oddanosť tvojmu menu.
Skrze Krista, nášho Pána.

12. Pane, prosíme ťa, očisť srdcia i mysle svojich veriacich, aby boli vnímaví na tvoje vnuknutia, chránili sa hriešnych príležitostí a vždy boli naplnení tvojou radosťou.
Skrze Krista, nášho Pána.

13. Pane, pomáhaj svojim veriacim svätým požehnaním, a tak priprav ich srdcia, aby boli vo všetkých svojich dielach posilňovaní silou tvojej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

14. Srdcia veriacich, oddané tvojmu menu, prosia ťa o pomoc, Pane; a keďže bez teba nemôžu urobiť nič dobré, zahrň ich svojím hojným milosrdenstvom,
aby poznali, čo je správne, a mali silu konať dobro.
Skrze Krista, nášho Pána.

15. Pane, prosíme ťa, pomáhaj svojmu veriacemu ľudu, ktorý k tebe volá, a láskavo ho posilni v jeho ľudskej slabosti, aby ťa uctieval s úprimným srdcom a radoval sa z tvojej pomoci v tomto i v budúcom živote.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
16. Pane, láskavo zhliadni na prosiacu rodinu svojich veriacich a naplň nás svojím nekonečným milosrdenstvom, lebo bez neho nemôžeme urobiť nič, čo by sa ti páčilo, a len skrze neho môžeme zachovávať tvoje spásne príkazy.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
17. Pane, rozmnož vo svojich veriacich nebeskú milosť, aby ťa chválili perami, dušou i životom, a keďže naše bytie je tvojím darom, nech celé naše životy patria tebe.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
18. Pane, prosíme, usmerňuj svoj ľud nebeskými príkazmi, nech sa vyhýba všetkému zlu a nasleduje všetko dobré, aby nezískal tvoje odsúdenie, ale nekonečné milosrdenstvo.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
19. Pane, stoj pri tých, čo ťa prosia, a ochraňuj tých, čo svoju nádej vkladajú do tvojho milosrdenstva, aby zostali verní vo svätosti života, nadobudli všetky potrebné pozemské dobrá a boli dedičmi tvojich prísľubov vo večnosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
20. Pane, zahrň svojou milosťou svoj ľud, ktorý k tebe volá, a keďže si ho ako Stvoriteľ utvoril a ako Vykupiteľ obnovil, nech je v tvojom nepretržitom diele spasený.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
21. Pane, prosíme ťa, nech tvoj veriaci ľud vždy odpovedá na výzvy tvojej lásky a pobádaný spásnym vnuknutím nech s radosťou zachováva, čo prikazuješ, aby dosiahol, čo sľubuješ.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
22. Pane, prosíme ťa, nech slabosť tvojho milovaného ľudu vzbudí v tebe lásku a jeho vytrvalá prosba vzbudí tvoje milosrdenstvo, aby to, čo si nezaslúži skutkami,
získal tvojím bohatým milosrdenstvom.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
23. Pane, prosíme ťa, vystri svoju vznešenú pravicu na ochranu svojich synov a dcér, aby v poslušnosti tvojej otcovskej vôli boli posilnení ochranou tvojej trvalej lásky.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
24. Pane, zhliadni na prosby rodiny svojich veriacich a poskytni im pomoc, o ktorú pokorne prosia, aby takto posilnení vytrvali vo vyznávaní tvojho mena.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
25. Pane, prosíme ťa, ochraňuj rodinu svojich veriacich a zahrň ju bohatstvom svojho milosrdenstva, aby stále rástla pomocou nebeského učenia a darov.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
26. Pane, prosíme ťa, nech sa tvoj veriaci ľud raduje pod ochranou tvojej pravice, nech napreduje v kresťanskom živote
a nech sa teší z dobier terajšieho i budúceho života.
Skrze Krista, nášho Pána.

 
NA SVIATKY SVÄTÝCH

27. Pane, nech kresťanský ľud jasá pri oslave obdivuhodných členov tajomného tela tvojho Syna, a keď v deň ich sviatku potvrdzuje svoju oddanosť tebe, nech získa podiel na ich večnosti a spolu s nimi sa raduje z tvojej slávy. Skrze Krista, nášho Pána.
 
28. Pane, prosíme ťa, neustále obracaj k sebe srdcia svojho ľudu, a keďže mu dávaš na pomoc takých veľkých orodovníkov, veď ho vždy pod svojou stálou ochranou.
Skrze Krista, nášho Pána.